Terra Trainingen: Home

Published Jun 23, 22
5 min read

Opleidingen En Cursussen - Rino Groep

U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk. Contractmanagement5 oktober 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het wettelijk en contractueel kader en de juridische (on)mogelijkheden van contractmanagement.

o.v. de Drank- en Horecawet aan en wat u als gemeente te doen staat, zowel uitvoerend als beleidsmatig (Eduvision). Basiscursus Wv, GGZ en Wzd6 oktober 2022Utrecht, Tijdens deze cursus wordt u compleet en goed op de hoogte gebracht van de Wv, GGZ en Wzd. U leert welke mogelijkheden deze wetten bieden voor mensen die zorg nodig hebben maar zich daartegen verzetten.

Cursussen - Crow

Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk10 oktober 2022Utrecht, De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.

Start cursussen bij Welzijn de Meierij – Schijndel OnlineCursussen – ook online!


U krijgt inzicht in de wet- en regelgeving en de belangrijkste, actuele jurisprudentie. Gemeenterecht basis en update11 oktober 2022Amersfoort, Deze 2-modulen cursus Gemeenterecht basis (e-cursus) en update (ochtend op locatie) geeft inzicht in zowel de basis van het gemeenterecht als de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, samen of apart te volgen.

Alle Ict-trainingen, Cursussen En Opleidingen - Computrain

Wet bescherming klokkenluiders11 oktober 2022Amersfoort, Met deze cursus bereidt u zich praktisch voor op de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders. U leert wat de belangrijkste verplichtingen zijn en hoe u een goede interne meldprocedure opzet. De belangrijkste maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo11 oktober 2022Amersfoort, Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk beeld over de meest voorkomende en belangrijkste maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo.U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding. Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten13 oktober 2022Utrecht, In deze cursus Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten wordt u meegenomen in de nieuwe regels in hoofdstuk 15 van het Bal voor zwemmen en baden in badwaterbassins.

Bestuursacademie: Groei Door Met Onze Opleidingen En

Online leren   cursussen van de BibliotheekCursussen - Humanistisch Verbond


Basiscursus Bodem1 november 2022Utrecht, Deze interactieve vijfdaagse Basiscursus Bodem gaat over wetgeving, bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. Eduvision. Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling1 november 2022Soesterberg, In deze 10-daagse Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling: financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling leert u ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie Basiscursus Wabo, Bor en Mor1 november 2022Utrecht, Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid1 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet.

Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris1 november 2022Amsterdam, Deze middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Verwerkersovereenkomsten opstellen: aandachtspunten en actualiteiten1 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in waar u op moet letten bij het opstellen van een privacy overeenkomst.

Zoek Een Opleiding Of Cursus - Roc.nl

SANS Secure Europe cursussen helpen cyberaanvallen te voorkomen - EmerceCursussen patiëntenparticipatie PGOsupport


U krijgt praktische handvatten geboden om een goed en gedegen verslag op te stellen waarin alle benodigde informatie is opgenomen en dat aan alle (wettelijke) eisen voldoet waaronder privacygegevens. Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht3 november 2022Utrecht, De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening.

Wet verbetering Poortwachter in de praktijk3 november 2022Utrecht, Deze 1-daagse cursus zet op een praktische manier de relevante wetgeving rond de Wet Verbetering Poortwachter uiteen. Overgangsrecht onder de Omgevingswet4 november 2022Utrecht, In dit dagdeel Overgangsrecht onder de Omgevingswet behandelen we alle onderdelen van het overgangsrecht onder de Omgevingswet. Basiscursus Wlz7 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de inhoud van de Wet langdurige zorg, hoe de Wlz werkt, hoe het proces van de Wlz eruit ziet, de indicatiestelling die wel/geen toegang tot de Wlz geeft alsook de werking van het zorgstelsel.

Alle Aanbieders Van Opleidingen, Trainingen En Cursussen

Realiseren van wind- en zonneparken7 november 2022Utrecht, Deze 1-daagse cursus Realiseren van wind- en zonneparken wil inzicht bieden in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek. Grondbeleid onder de Omgevingswet7 november 2022Utrecht, Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.

Ondermijning en Verwerking van Persoonsgegevens7 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het juridisch kader voor gegevensverwerking bij de aanpak van ondermijning. Er wordt besproken hoe wordt bepaald welke verwerking van persoonsgegevens wel en niet is toegestaan en waarom. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op het delen van persoonsgegevens binnen en buiten de eigen organisatie en wordt ingegaan op de vereisten die aan de verwerking van persoonsgegevens worden gesteld.

Cursussen & Opleidingen - Tu Delft

Maken van een omgevingsplan7 november 2022Utrecht, In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan. Verjaring voor vastgoedprofessionals7 november 2022Online, Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.

Wat precies kwalificeert een datalek en welke wettelijke verplichtingen gelden ten aanzien van een datalek? Ook de aanvullende verplichtingen die volgen uit de beleidsregels van de toezichthouders en de praktijk rondom het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens zullen worden besproken. Verder komen andere relevante factoren, zoals het doen van aangifte, het te woord staan van de pers en de mogelijkheden om voor te bereiden op een datalek tijdens deze cursus uitgebreid aan bod.

Navigation

Home

Latest Posts

Terra Trainingen: Home

Published Jun 23, 22
5 min read

Civas - Thuisstudies En Klassikale Opleidingen

Published Jun 18, 22
5 min read

Cursussen En Opleidingen Voor Bedrijven

Published Jun 18, 22
4 min read